KÖZÉPKORI KŐTÁR

Cím

KÖZÉPKORI KŐTÁR

Gyűjtemény elemei

Angyalszobor töredéke
Angyal felső teste és bal szárnyának részlete. Ifjú, hosszú hajjal, feje körül glória, szemei tágra nyitva, szája zárva, jobb kezével áldást oszt, bal kezében tartott valamit. Jobb szárnya letörött, bal szárnya csonka, arca rongált, ujjai csorbák. A…

Pillérfejezet
Négyzetes keresztmetszetű, három oldalán díszített fejezet: akantuszlevél kötegek és csavartszárú fatörzsek, a felső mezőben kihajló levelek. Homlokoldala teljes, oldalai töredékesek, a kihajló díszítések mindenütt letörtek. A Gellért fürdő…

Bélletes kapu fejezeti mezője
Nagy méretű, összetett fejezetmező-részlet. Többszörösen megtört falsík előtt álló négy háromnegyedoszlop összekapcsolt fejezetei, alul vékony, profilált keret, amely a béllet profilját követi. Díszítése: a fejezeti mezőt kitöltik az egymással…

Stiborici II. Stibor királyi főkamarás sírköve
Stiborici (Bolondóci) II. Stibor (+1434), Luxemburgi Zsigmond főkamarásának sírköve. Az elhunyt fekvő oroszlánon áll, teljes vértezetben, bal vállán a sárkányrenddel. Fejétől jobbra és bal kezében címerpajzs, amely a család lengyel eredetű címerét…

Kazettás mennyezet töredéke puttófejekkel
Több darabból összeillesztett, trapéz alakú teret lefedő, vörösmárvány kazettás mennyezet részlete. A kazettákat négy szárnyú angyalfejek díszítik, amelyek különböző irányokba néznek. A budai királyi palota 19. századi építkezésein és a második.…

Bernardino Monelli sírköve
Bernardino Monelli óbudai és diósgyőri várnagy reneszánsz sírköve. A sírkövet palmettafüzér keretezi, sarkain egy-egy rozettával. A középső mező felső részét Monelli címere tölti ki, alatta reneszánsz kapitális betűkkel írt, 11 soros tábla, amely az…

Feliratos kő Wolfgang Freiberger budai bíró nevével
Kétsoros feliratos fríz töredéke. Valószínűleg tabernákulum vagy oltár része lehetett egykor, amelyet a feliraton szereplő Wolfgang Freiberger, Buda utolsó német bírája állíttatott 1520-ban. 1875-ben a budavári Nagyboldogasszony-templom Schulek…

Szent Pál síremlékének töredéke
Remete Szent Pál síremlékének oldallap-töredéke, amely egykor a Buda melletti Szent Lőrinc pálos kolostorban állt. A dombormű bal oldalán két angyal által közrefogva egy erősen sérült faragású alak emelkedik a mennybe, felette Isten kezei nyúlnak le…

Gergellaki Bertalan felhévízi prépost sírköve
Gergellaki Bertalan felhévízi prépost egész alakos sírköve. A teljes papi ornátusban fekvő prépost bal kezében könyvet tart, jobb kezét a mellkasára helyezi. Feje alatt párna, lábánál pedig címerpajzs, rajta karmai között kardot tartó sas. A sírkő…

Sírkő (Valentinus)
Felül ívesen végződő, lefelé keskenyedő, téglalap alakú sírkő, középen vésett latin kereszt, illetve román kori majuszkulával írott rövid felirat: "HIC IACET VALENTINUS" - itt nyugszik Bálint. A sírkő a margitszigeti premontrei Szent Mihály templom…

Torzfej
Vicsorgó szájú, dülledt szemű, nagy fülű torzfej a budai palota ásatásáról.

Péter fia Pesszach sírköve
A legkorábbi ismert, zsidó sírkő Budáról. Egy emberöltővel Buda alapítása után, 1278-ban állították Pesszach fia Péter számára. Az Alagút utca, Pauler utca, Roham utca által határolt területen azonosították a középkori temetőt 1894-ben. Ekkor…

Oszloplábazat barbár harcossal
Pillérköteg lábazata, a sarkán egy térdelő "barbár" harcossal, ami feltehetőleg a római faragványok hatását tükrözi. A lábazat az óbudai királyi vár ásatásakor került elő.

Maiestas Domini
Kapu-timpanon töredéke trónoló, szakálltalan Krisztus alakkal, kerek kerettel körülvéve, amelyen latin felirat töredéke olvasható. A töredéket a tabáni Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom falából bontották ki.

Buda címere
Buda város középkori címere, amely egykor a régi Bécsi kapuba volt befalazva. 1900-ban bontották ki onnan.

Zárókő Szent Pál ábrázolásával
Keresztboltozat záróköve. A zárókő díszített oldalán Szent Pál alakja látható két fa között, sziklás tájon. A bal oldali fán a szentet tápláló holló látható. A faragványnak jó állapotban maradt meg a festése. A zárókő 1928-ban a Fény utcában, egy…

Falfestmény táncoló pár és udvari bolond alakjával
Táncjelenetet ábrázoló falfestmény, középen piros ruhás, táncállásban ábrázolt női alak. Feje hiányzik. Jobb karját egy apródruhás figurának nyújtja. Balján udvari bolond. Az apród szőke haja megvan, de arca, mint a másik két alaknál is, hiányzik. A…

Párkánytöredék torzfejjel
Párkánytöredék torzfejjel, amelynek szájából indák jönnek ki. A töredék Garády Sándor budaszentlőrinci pálos kolostor ásatásán került elő az 1930-as években.

Hárpia szobor
Mátyás király palotájából származó vörösmárvány hárpia szobor gipsszel kiegészítve. Feje hiányzik. A második világháború utáni ásatásokon került elő a Nagyrondellánál.

Antik Bacchus-szobor lábtöredéke
Római márvány Bacchus-szobor combtöredéke. Valószínűleg Mátyás király kapta ajándékba a szobrot Itáliából. A töredék a palotaásatások folyamán került elő a Királypincében.

Korong alakú dombormű Julius Caesar portréjával
Korong alakú lapon profilban faragott arc töredéke, reneszánsz kimatagos keretben. Az éles, határozott faragású arc az orr tövétől a nyak kezdetéig látszik, magabiztos, markáns vonásokkal. A palotaásatások folyamán került elő a Télikertben.

Női fejes konzol
Kissé töredékes, finoman megmunkált női fej, szépen redőzött fátyolba borítva. A fej valószínűleg konzolhoz tartozhatott. Erre mutat a nyaktartás és a fej felső részén mutatkozó bordaprofil nyoma. A palotaásatások folyamán került elő az 1950-es…

Mátyás király címere
A kő aljából középen és a bal felső sarokból kis darab hiányzik. A címerkő négy mezőnyre van osztva, közepén a szívpajzsban Mátyás hollója. A madár feje letörött. A bal felső és a jobb alsó mezőnyben az Árpád címer, a másik kettőben a cseh oroszlán.…

Fríz töredéke kétfarkú sárkánnyal
Reneszánsz fríz töredéke, amelynek képmezőjében domborműves sárkány látható két pikkelyes farokkal, a háttér durván megmunkált. A sárkány alatt tojássorral, cserepes tető imitációjával, és gyöngysorral díszített párkány látható. A faragvány jobb…

Fríz töredéke delfinekkel
Fríz részlet, figurális díszítéssel. Két farkánál (az egyik delfin nagyrésze hiányzik) összefogott delfin. A delfin farka virágos indába megy át. Alatta leveles, delfines és akantusz leveles díszítés, amelyet egy fogazott sor zár le. Második darabja…

Női fej Szent Margit síremlékéről
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A kis faragványtöredék egy fátyolos női fejet ábrázol, amely a margitszigeti domonkos apácakolostor…

Női fej Szent Margit síremlékéről
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A faragvány egy dús hajú fej töredéke, amelynek teteje és hátsó része törött. A margitszigeti domonkos…

Balluszterpillér fokhagymakötegekkel és pajzsokkal
Ép, reneszánsz balluszterpillér a budai királyi palotából. A pillér mindkét keskeny oldalához félballuszterek csatlakoznak. A széles oldallapok mindegyike faragott. Az egyik oldalon egymás fölött két fokhagymából és búzakalászból alkotott csokor és…

Mimber (szószék) töredéke
Az egykori Mária Magdolna budavári plébániatemplomból a török hódoltság idején kialakított Győzelem dzsámi szószékének (mimber) korláttöredéke. Oldalán inkrusztációs díszítésű felület maradványa. Szélén másodlagos felhasználásra utaló faragás nyomai.

Kászim pasa emléktáblája
Arab feliratos tábla vörös márványból, amely a Fehérvári rondella építtetőjének, Kászim pasának állít emléket. A két darabból álló felső töredék a Donáti utca 38. ház falából került elő az 1930-as évek táján. Alsó és nagyobb darabja a 19. század…

Szent Margit síremlékének töredéke
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A töredéken egy ravatal látható, alatta egy térdelő alakkal. A halott fölé egy másik alak hajol, amelynek a…

Szent Margit síremlékének töredéke
Árpád-házi Szent Margit második, fehér márványból készült síremlékének töredéke, amely a toszkán Tino di Camaino műhelyének hatását mutatja. A töredéken két apácafej, középen a háttérben egy további alak felsőteste látható. A margitszigeti domonkos…

Bélletes kapu lábazati mezője
Az óbudai királyi vár egyik bélletes kapujának lábazati részlete. A kapubéllet legkülső sávját egy nyakukkal összekapcsolt sárkányos ábrázolás tölti ki. Ehhez csatlakozott lépcsősen befelé haladva egy oszlop és egy valószínűleg szintén díszített…

Jagelló-címeres fríz töredéke
Reneszánsz fríz töredéke, amelynek közepén címerpajzsban Jagelló II. Ulászló koronás sasos címere látható. A töredék a Buda melletti nyéki vadászkastély Garády Sándor által vezetett kutatása során került elő az 1930-as években.

Fríz töredéke bukolikus jelenettel
Díszes reneszánsz fríz töredéke, amelyen II. Ulászló Mátyás királytól átvett szimbólumai láthatók, a méhkas és a hordó. Felette a képmezőben egy fa mellett álló négylábú állat töredéke, valamint egy puttó lábai látszanak. A töredék a buda melletti…

Dombormű nyúl és sas küzdelmével
Téglalap alakú dombormű, alsó része törött. Egyszerű tagolatlan keretben sas és nyúl küzdelme látható. Az üres felületeket indák és palmettalevelek töltik ki. A faragvány a Király fürdő kutatásakor került elő török kori rétegekből, de feltehetően…

Rác sírkő
Hódoltság korabeli rác sírkő, amely egy várnegyed-beli ház felújításakor került elő másodlagosan befalazva. Tulajdonosa 1671-ben hunyt el, valószínűleg a Tabánban.

Dombormű, levétel a keresztről
Vörösmárvány dombormű Krisztus siratásának ábrázolásával. Mária ráhajlik Krisztus fekvő holttestére, mögötte János, Krisztus fejénél József. A háttérben az üres kert. A mélyített mezőt sima léckeret zárja le.

Falfestmény töredéke Szent Kristóf ábrázolásával
Freskó bal felső részlete. A freskó alsó részén Szent Kristóf feje látható a gyermek Krisztussal, akit átvisz a folyón. A vörös hátteret növényi indás díszítés tölti ki, felette reneszánsz palmettás és tojássoros párkány festett imitációja látható.…

Remete Szent Pál síremlékének töredéke
Remete Szent Pál síremlékének domborműves töredéke. A töredéken császári ornátusba öltözött, hosszú szakállú, öregemberként ábrázolt alak, feltehetően az Atyaisten alakja látszik, feje körül sugárkoszorúval, jobb kezében sceptrum töredékével. A…

Szent Bertalan apostol
A legépebb előkerült szobor a gótikus szoborleletből. Bő, kámzsaszerű, derékon övvel összefogott ruhájú szakállas férfialak, bal kézében szerszámnyelet tart.

Sisakot tartó heroldfigura
Fűzött fegyverkabátos alak, virágokkal díszített övvel. Jobb kezében csöbörsisakot tart, amelynek gallérját dús, aranyozott növényminta díszíti. Több helyen festés nyomai is láthatók.

Madonna a gyermekkel
Palástot viselő Madonna-szobor. Fején vállára leomló, recés szegélyű kendő, Karjában valószínűleg a gyermek Jézus lehetett. A két keze, a feje és a gyermek hiányzik.

Chaperont viselő férfialak töredéke
Szakállas, bajuszos capucciót viselő fiatal lovag feje. Pupillája festett. A capucció sapka a jobb oldalon majdnem a vállig leér.

Csuklyás próféta- vagy apostolfej
Csuklyás, szakállas próféta vagy apostol fejtöredéke. A felületén több helyen festés maradványai látszanak.

Csuklyás próféta- vagy apostolfej
Csuklyás, szakállas időskorú próféta vagy apostol fejtöredéke. A szobor felülete erősen kopott.

Épületmakett töredéke
Kis méretű épületmakett töredéke. Valószínűleg egy poligonális tér egyik sarka, illetve a sarokhoz csatlakozó támpillér részlete. A töredék a budai királyi palota északi előudvarának ásatásán, a gótikus szoborlelettel együtt került elő, feltehetőleg…

Kút töredéke
Kis méretű, kb. 18 cm átmérőjű pillér töredéke, amelynek palástján antiqua betűs felirat van. A felirat Poliziano hexameterjének részlete, amely Andrea del Verrocchio 1485 körül Mátyás király számára készített kútját díszítette. A vers: "Usque…

Kúttál töredéke
Andrea del Verrocchio 1485 körül Mátyás király számára faragott márvány kútjának táltöredéke. A darabot Garády Sándor találta a tabáni ásatás során 1937-ben.
View all 53 items