DIPLOMATIKAI OKLEVÉL-, OKLEVÉLFÉNYKÉP- ÉS PECSÉTMÁSOLATI GYŰJTEMÉNY

Cím

DIPLOMATIKAI OKLEVÉL-, OKLEVÉLFÉNYKÉP- ÉS PECSÉTMÁSOLATI GYŰJTEMÉNY

Gyűjtemény elemei

Druget Vilmos nádor nagypecsétje
Druget Vilmos nádor (1333–1342) nagypecsétje, 1337

A kör alakú pecséten a csúcsos, kettős ívelésű körvonallal képzett és rózsával és csillaggal kitöltött rutapajzsok mustrájával díszített mezőben (heraldikailag) jobbra dőlő, hegyes végű…

(Könyves) Kálmán király nagypecsétje
(Könyves) Kálmán király (1095–1116) nagypecsétje

A köralakú pecséten támla nélküli, pad alakú trónuson ülő királyalak tunikát és a (heraldikai) bal vállon átvetett, a jobb vállán kapoccsal megerősített köpenyt visel, lábát alacsony zsámolyon…

II. András király aranybullájának előlapja
II. András király (1205‒1235) aranybullája, 1221

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak látható. Az uralkodó hosszú ruhát és palástot visel, amely (heraldikai) jobb karját takarja. Fején nyitott, liliomos korona, lábát íves…

II. András király aranybullájának hátlapja
II. András király (1205‒1235) aranybullája, 1221

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak látható. Az uralkodó hosszú ruhát és palástot visel, amely (heraldikai) jobb karját takarja. Fején nyitott, liliomos korona, lábát íves…

I. (Hunyadi) Mátyás magyar és cseh király és osztrák hercegi pecsétje
I. (Hunyadi) Mátyás magyar (1458–1490) és cseh (1469–1490) király osztrák hercegi pecsétje, 1487

A kör alakú pecsét pecsétmezejében a négyelt reneszánsz (felül füles, alul kerektalpú) pajzs első mezője hétszer vágott (a magyar vágások), második…

Hunyadi János kormányzó pecsétje
Hunyadi János kormányzó (1446–1452) pecsétje, 1447

Hunyadi János kormányzó (valamint besztercei gróf, országos főkapitány 1453‒1456) kör alakú pecsétje, amely a Hunyadi család címerét ábrázolja. A hegyes sarkú háromszögpajzsban (heraldikailag)…

Kont Miklós nádor nagypecsétje
Kont Miklós nádor (1356–1367) nagypecsétje, 1359

A kör alakú pecséten a pontdíszítésű rutapajzsos mustrás pecsétmezőben (heraldikailag) jobbra döntött, hegyes végű háromszögpajzsban két pólya. A döntött pajzs bal felső sarkára helyezett szembenéző…

László oppelni herceg, nádor nagy lovaspecsétje
László oppelni herceg, nádor (1367–1372) nagy lovaspecsétje, 1369

A kör alakú pecséten vonalakkal elválasztott kettős keretelésében a keretet áttörő, a (heraldikai) baloldal felé vágtató páncéloslovas alakja látható, korának lovagi díszében,…

Garai László nádor nagypecsétje
Garai László nádor (1447–1458) nagypecsétje, 1450

A kör alakú pecsét a Garai család címerét ábrázolja. A sugaraktól övezett kerektalpú pajzsban jobbra forduló, ötször tekeredő kígyó látható. A pajzs fölött kiterjesztett szárnyú…

Nekcsei Demeter királyi tárnokmester pecsétje
Nekcsei Demeter királyi tárnokmester (1316–1338) pecsétje, 1333

A kör alakú pecsét pecsétmezejében háromszögű pajzsban két pólya található. A pajzs fölött (heraldikai) jobbjában kardot tartó vitéz félalakja látható, jobb oldalán A betű…

Giskra János sárosi ispán, kassai, szepesi és körmöci kapitány pecsétje
Giskra János sárosi ispán, kassai, szepesi és körmöci kapitány pecsétje, 1442

A kör alakú pecséten kerektalpú pajzsban két keresztbe tett szarvasagancs található.

Körirata: „+ S(IGILLVM) • IOHANNIS • [GYSKRA DE BRANDIS]”

Giskra János (Johann…

Kinizsi Pál temesi ispán, alsómagyarországi főkapitány pecsétje
Kinizsi Pál temesi ispán (1484–1494), alsómagyarországi főkapitány (1479–1494) pecsétje, 1492

A gyöngysorral keretelt kör alakú pecsét alsó része a Kinizsi címerét ábrázolja, tárcsapajzsban kivont kardot markoló, páncélt viselő kart, a kard fölött…

Apáti „Keszei” Miklós kalocsai érsek, királyi kancellár, esztergomi érsek nagypecsétje
Apáti „Keszei” Miklós kalocsai érsek, királyi kancellár, esztergomi érsek (1358–1366) nagypecsétje, 1358

A mandorla alakú pecsét pecsétképének kerete gazdag tagolású, háromszintes építmény. A felső szinten kettős vonalakkal húzott rutahálós háttér…

Kanizsai János esztergomi érsek gyűrűspecsétje
Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418) gyűrűspecsétje, 1408

A hatszögletű mezőben a Kanizsai család címere, a szárnyas sasláb.

Körirata: „+ IOH(AN)NIS • ARCHIIEPI(SCOPI) • STRIGONI(ENSIS)”

Kanizsai János egri püspöki székét (1384‒1387)…

Nagylucsei Orbán egri püspök, kincstartó, a nádori bíróság helytartója pecsétje
Nagylucsei Orbán egri püspök (1486–1491), királyi kincstartó (1478–1490), a nádori bíróság helytartójának (1487‒1491) pecsétje, 1487

A köralakú pecsét pecsétmezejében Nagylucsei Orbán címere: a jobbharánt osztott kerek talpú pajzs felső osztásában…

Tomori Pál kalocsai érsek gyűrűspecsétje
Tomori Pál kalocsai érsek (1523–1526) gyűrűspecsétje, 1523

Az ovális gyűrűspecsétje pecsétmezejében tárcsapajzsban leveles koronából (heraldikailag) balra ágaskodó szarvas, a pajzs felett püspöki infula, amelynek két oldalán az érsek P T…

A székesfehérvári káptalan pecsétje
A fehérvári káptalan pecsétje, 1249

A kör alakú pecséten az angyali üdvözlet jelenete. A pecsétmező (heraldikai) jobb oldalán a trónus előtt álló Mária, bal oldalán Gábriel arkangyal látható. Mindkettőjük fejét dicsfény övezi. Gábriel jobb kezében…

A pozsonyi káptalan pecsétje
A pozsonyi káptalan pecsétje, 1254

A kör alakú pecséten kéttornyos templomépület látható. A templom ablakokkal áttört, henger formájú tornyait lapos sisakok fedik. A köztük húzódó, kvádertagolású pártázatos falat középen félkörívvel záródó…

Az esztergomi káptalan nagypecsétje
Az esztergomi káptalan nagypecsétje, 1338

A kör alakú pecséten a képmezőt két részre választó hullámvonal fölött árkádsorral áttört, három részes baldachin lebeg, alatta a koronázási jelentet ábrázoló két álló alak látható. A (heraldikailag) balra…

Óbuda város nagypecsétje
Óbuda város nagypecsétje, 1370‒1382

Óbuda város kör alakú pecsétjét a város fennmaradt ezüst pecsétnyomójával készítették el. A pecséten középen, az egykori városfal és magas városkapu mögött palota képe látható. A városfal oromzatos, a…

Pest város nagypecsétje
Pest város nagypecsétje, 1481

Pest város kör alakú nagyobb pecsétje, amely a budainak leegyszerűsített formáját követi, annyiban különbözik tőle, hogy a városfalat háromtorony helyett egy toronnyal ábrázolták. Középen helyezkedik el a magas…

Henc fia János budavári rektor, mosoni ispán, óvári várnagy pecsétje
Henc fia János budavári rektor, mosoni ispán, óvári várnagy (1317–1335/1336) pecsétje, 1328

A kör alakú pecséten a háromszögpajzs indadíszes ékpólyával három részre osztott, amelyekben egy-egy sün alakja látható. A pajzs körül, kétoldalt és…

A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje
A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje, 1282

A mandorla alakú pecsét a kolostor védőszentjét, Szűz Máriát ábrázolja. A pecsét középen egy idealizált templommal kettéosztott, felül a trónuson ülő, glóriával övezett Szűz…

László, a budai Szent Mária Magdolna-egyház plébánosának pecsétje
László, a budai Szent Mária Magdolna-egyház plébánosának pecsétje, 1375

A mandorla alakú, elszórt csillagokkal díszített pecsétmezőben a plébánia védőszentjének, Mária Magdolnának konzolon (heraldikai) balra fordulva álló alakja, fejét dicsfény…

Szántai Lukács (ó)budai prépost, királynői titkoskancellár pecsétje
Szántai Lukács (ó)budai prépost (1388–1406), királynői titkoskancellár (1390–1392) pecsétje, 1390

Az ovális alakú pecsétben a káptalan védőszentje, Szent Péter csúcsos baldachinnal fedett fülkében ül, (heraldikai) jobbjában kulcsot, baljában…

Erzsébet, az óbudai Szűz Mária klarissza apácakolostor apátnőjének pecsétje
Erzsébet, az óbudai Szűz Mária klarissza apácakolostor apátnőjének pecsétje, 1439

A mandorla alakú pecsétmezőben a kolostor védőszentje látható, a tabernákulumszerűen zárt, baldachinos trónusépítményben ülő Szűz Mária, térdén a gyermek Jézussal.…

Nagyrévi András, a pesti Szűz Mária-plébániaegyház plébánosának pecsétje
Nagyrévi András, a pesti Szűz Mária-plébániaegyház plébánosának pecsétje, 1482

A mandorla alakú pecsét a plébánia védőszentjét, a díszes trónuson ülő, koronás Szűz Máriát ábrázolja, aki ölében a gyermek Jézust tartja. Mindkettejük fejét glória…

Visegrád város pecsétje
Visegrád város pecsétje, 1381

Visegrád város kör alakú pecsétmezőjét gyöngysor határolja, belőle plasztikusan emelkedik ki egy csapórácsos, kapuval ellátott városfal, a kapuban álló Anjou-liliommal. A falon belül sziklás hegyen palota áll két…

Sopron város pecsétje
Sopron város pecsétje, 1381

Sopron város háromszög alakú címerpajzsot mintázó pecsétjének mezejében két vonal és a köriratot magába foglaló gyöngysor alkot egy kerek középrészt. A kerek középmezőben egy három toronnyal ellátott pártázatos várfal…

Nagyszombat város nagyobb pecsétje
Nagyszombat város nagyobb pecsétje, 14. század

Nagyszombat város kör alakú pecsétje, amely a város 14. századi pecsétnyomója alapján készült. A pecséten három koncentrikus körben feliratok találhatók. A külső kör felirata után hat, sugárirányban…

Kassa város pecsétje
Kassa város pecsétje, 1450

Kassa város kör alakú pecsétmezőjében háromosztatú keretben hétszer vágott háromszögű címerpajzs, a pajzsfőben három liliommal.

Körirata: „+ SIGILLVM • CIVITATIS • CASSOVIE”

Leltári szám:…

Bártfa város pecsétje
Bártfa város pecsétje, 1450

Bártfa város kör alakú pecsétmezőjében egy rövid nyelű bárd, amelynek szára átvágja a köriratot.

Körirata: „+ SIGEL • BARTFELD”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.590.
Eredetije: MNL OL DL…

Tata város pecsétje
Tata város pecsétje, 1490

Tata város kör alakú pecsétje a város címerét ábrázolja hegyes talpú címerpajzson. A pajzs hasított és elöl vágott. A vágott mező felső részében három (Anjou-)liliom, az alsó része hétszer vágott. A baloldali hasított…

Gölnicbánya város pecsétje
Gölnicbánya város pecsétje, 1497

Gölnicbánya város kör alakú pecsétje a város címerét ábrázolja hegyes talpú címerpajzson. A pajzs alsó részén egyenesen felállított bányászkalapács, felette kettőskereszt látható, amely az Árpád-korban megszerzett…

Szilágyi Erzsébet gyűrűspecsétje
Szilágyi Erzsébet gyűrűspecsétje, 1458

Horogszegi Szilágyi Erzsébet – Hunyadi Mátyás édesanyja – nyolcszögletű pecsétje, amely a Szilágyi család címerét ábrázolja. A kerektalpú pajzsban koronából kiemelkedő, (heraldikailag) jobbra ágaskodó kecske…

Lodomér esztergomi érsek kisebb pecsétje
Lodomér esztergomi érsek (1279–1298) kisebb pecsétje

A mandorla alakú kisebb pecséten állatfejekkel és –lábakkal díszített püspöki széken ülő főpap látható, fején püspöksüveggel, vállán palliummal. (Heraldikai) Jobbját áldásra emeli, baljában…

Telegdi Csanád esztergomi érsek nagypecsétje
Telegdi Csanád esztergomi érsek (1330–1349) nagypecsétje, 1338

A mandorla alakú pecsét pecsétképének kerete gazdag tagolású, kétszintes építmény. A felső szint tabernákulumát pillérek tartják, felül timpanonos homlokzatokból álló baldachin-motívum…

IV. Béla király aranybullájának hátlapja
IV. Béla király (1235–1270) aranybullája, 1251

Hátlapján háromszögpajzsban szélesedő, villás szárvégű kettőskereszt látható.

Körirata: „+ SIGILLVM • QVARTI • BELE • SECVNDI • ANDREE • REGIS • FILII”

Leltári szám:…

IV. Béla király aranybullájának előlapja
IV. Béla király (1235–1270) aranybullája, 1251

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak hosszú ruhát és palástot visel. Fején nyitott, liliomos korona, lábait üres zsámolyon tartja. Csípőjére helyezett (heraldikai) jobb…

I. (Anjou, Nagy) Lajos király kettős felségpecsétjének előlapja
I. (Anjou, Nagy) Lajos király (1342–1382) kettős felségpecsétje, 1366
Az előlapon kettős keretezésű mezőben magas építményű, több szintes filiálékkal közrefogott, ülőpadján csúcsíves vakárkádokkal tagolt trónuson ülő királyalak. A trón kárpitját…

I. (Anjou, Nagy) Lajos király kettős felségpecsétjének hátlapja
I. (Anjou, Nagy) Lajos király (1342–1382) kettős felségpecsétje, 1366

A hátlap kör alakú keretezésébe hat karéjból álló, egyenként háromkaréjos elemekkel tagolt belső keretezés simul, mezejét liliomokkal díszített rutapajzsok hálózatos mustrája…

(Anjou) Mária magyar királynő kettős felségpecsétjének előlapja
(Anjou) Mária királynő (1382–1395) kettős felségpecsétje, 1383

Nagy Lajos király leánya, Mária királynő kör alakú felségpecsétje. Az előlapon kettős feliratos sáv által határolt kerek mezejében csúcsíves fülke látható, kétoldalt perspektivikusan…

(Anjou) Mária magyar királynő kettős felségpecsétjének hátlapja
(Anjou) Mária királynő (1382–1395) kettős felségpecsétje, 1383

A hátlapon kerek mezőben négykaréjos keret, felső sarkainál kiterjesztett szárnyú angyalokkal, alsó sarkainál sárkányokkal. A négy karéj belseje liliomokkal díszített ruták mustrája.…

(Luxemburgi) Zsigmond magyar király kettős felségpecsétjének előlapja
Luxemburgi Zsigmond magyar királyi (1387–1437) kettős felségpecsétje, 1390

Zsigmond király első felségpecsétjének előlapján többtagú gyöngysor keretezéssel határolt, kétsoros körirat fogja közre a pecsétmezőt, amelyben perspektivikusan ábrázolt…

(Luxemburgi) Zsigmond magyar király kettős felségpecsétjének hátlapja
Luxemburgi Zsigmond magyar királyi (1387–1437) kettős felségpecsétje, 1390

A hátlapon a pecsétmezőt plasztikus tagolt gyűrű határolja, benne csúcsívekből álló hatkaréj foglal helyet. A csúcsívek közeit finom rajzú mérművek töltik ki. Középen…

Buda város függő kettős nagypecsétjének előlapja
Buda város kettős nagypecsétje, 1292

Buda város kör alakú nagypecsétje. Előlapján hétszer vágott háromszögletű címerpajzs, amelyet kétoldalt szőlőindák szegélyeznek. A pajzs felső szegélyének közepén ‒ sisak nélkül sisakdíszként szereplő ‒…

Buda város függő kettős nagypecsétjének hátlapja
Buda város kettős nagypecsétje, 1292

Hátlapján egy sziklákon álló városi falrészlet látható kapuval és három toronnyal. A tornyok oromzattal és egy-egy ablakkal tagoltak, a két szélső henger alakú, tetejük kúp alakú zsindelyezéssel fedett sisakú,…

Esztergom város kettős nagypecsétjének előlapja
Esztergom város kettős nagypecsétje, 1332

Esztergom város kör alakú pecsétje. Az előlapon a várost jelképező épülettömb látható. A városfalat négy csúcsos tetejű, henger alakú torony tagolja, középen szépen megmunkált bélletes városkapuval. A…

Esztergom város kettős nagypecsétjének hátlapja
Esztergom város kettős nagypecsétje, 1332

A hátlapon kilencszer vágott háromszögű címerpajzs látható.

Körirata: „+ SECRETUM • LATINORVM • CIVITATIS • STRIGONIENSIS”

A város pecsétje a latin (vallon, francia) telepesek 12. századi pecsétjéből…

Fehérvár város nagyobb pecsétje
Fehérvár város nagyobb pecsétje, 1471

Fehérvár város kör alakú pecsétjén három csipkézett ormú toronnyal ellátott várfal látható. A boltozatos várkapu fölött található egy boltozatos ablak, a felette elhelyezkedő középső torony magasabb, rajta…
View all 50 items