Elemek böngészése (50 összesen)

  • Gyűjtemény: DIPLOMATIKAI OKLEVÉL-, OKLEVÉLFÉNYKÉP- ÉS PECSÉTMÁSOLATI GYŰJTEMÉNY

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_48.jpg
Fehérvár város nagyobb pecsétje, 1471

Fehérvár város kör alakú pecsétjén három csipkézett ormú toronnyal ellátott várfal látható. A boltozatos várkapu fölött található egy boltozatos ablak, a felette elhelyezkedő középső torony magasabb, rajta…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_42.jpg
Esztergom város kettős nagypecsétje, 1332

A hátlapon kilencszer vágott háromszögű címerpajzs látható.

Körirata: „+ SECRETUM • LATINORVM • CIVITATIS • STRIGONIENSIS”

A város pecsétje a latin (vallon, francia) telepesek 12. századi pecsétjéből…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_41.jpg
Esztergom város kettős nagypecsétje, 1332

Esztergom város kör alakú pecsétje. Az előlapon a várost jelképező épülettömb látható. A városfalat négy csúcsos tetejű, henger alakú torony tagolja, középen szépen megmunkált bélletes városkapuval. A…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_32.jpg
Buda város kettős nagypecsétje, 1292

Hátlapján egy sziklákon álló városi falrészlet látható kapuval és három toronnyal. A tornyok oromzattal és egy-egy ablakkal tagoltak, a két szélső henger alakú, tetejük kúp alakú zsindelyezéssel fedett sisakú,…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_31.jpg
Buda város kettős nagypecsétje, 1292

Buda város kör alakú nagypecsétje. Előlapján hétszer vágott háromszögletű címerpajzs, amelyet kétoldalt szőlőindák szegélyeznek. A pajzs felső szegélyének közepén ‒ sisak nélkül sisakdíszként szereplő ‒…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_11.jpg
Luxemburgi Zsigmond magyar királyi (1387–1437) kettős felségpecsétje, 1390

A hátlapon a pecsétmezőt plasztikus tagolt gyűrű határolja, benne csúcsívekből álló hatkaréj foglal helyet. A csúcsívek közeit finom rajzú mérművek töltik ki. Középen…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_10.jpg
Luxemburgi Zsigmond magyar királyi (1387–1437) kettős felségpecsétje, 1390

Zsigmond király első felségpecsétjének előlapján többtagú gyöngysor keretezéssel határolt, kétsoros körirat fogja közre a pecsétmezőt, amelyben perspektivikusan ábrázolt…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_9.jpg
(Anjou) Mária királynő (1382–1395) kettős felségpecsétje, 1383

A hátlapon kerek mezőben négykaréjos keret, felső sarkainál kiterjesztett szárnyú angyalokkal, alsó sarkainál sárkányokkal. A négy karéj belseje liliomokkal díszített ruták mustrája.…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_8.jpg
(Anjou) Mária királynő (1382–1395) kettős felségpecsétje, 1383

Nagy Lajos király leánya, Mária királynő kör alakú felségpecsétje. Az előlapon kettős feliratos sáv által határolt kerek mezejében csúcsíves fülke látható, kétoldalt perspektivikusan…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_7.jpg
I. (Anjou, Nagy) Lajos király (1342–1382) kettős felségpecsétje, 1366

A hátlap kör alakú keretezésébe hat karéjból álló, egyenként háromkaréjos elemekkel tagolt belső keretezés simul, mezejét liliomokkal díszített rutapajzsok hálózatos mustrája…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_6.jpg
I. (Anjou, Nagy) Lajos király (1342–1382) kettős felségpecsétje, 1366
Az előlapon kettős keretezésű mezőben magas építményű, több szintes filiálékkal közrefogott, ülőpadján csúcsíves vakárkádokkal tagolt trónuson ülő királyalak. A trón kárpitját…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_4.jpg
IV. Béla király (1235–1270) aranybullája, 1251

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak hosszú ruhát és palástot visel. Fején nyitott, liliomos korona, lábait üres zsámolyon tartja. Csípőjére helyezett (heraldikai) jobb…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_5.jpg
IV. Béla király (1235–1270) aranybullája, 1251

Hátlapján háromszögpajzsban szélesedő, villás szárvégű kettőskereszt látható.

Körirata: „+ SIGILLVM • QVARTI • BELE • SECVNDI • ANDREE • REGIS • FILII”

Leltári szám:…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_23.jpg
Telegdi Csanád esztergomi érsek (1330–1349) nagypecsétje, 1338

A mandorla alakú pecsét pecsétképének kerete gazdag tagolású, kétszintes építmény. A felső szint tabernákulumát pillérek tartják, felül timpanonos homlokzatokból álló baldachin-motívum…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_22.jpg
Lodomér esztergomi érsek (1279–1298) kisebb pecsétje

A mandorla alakú kisebb pecséten állatfejekkel és –lábakkal díszített püspöki széken ülő főpap látható, fején püspöksüveggel, vállán palliummal. (Heraldikai) Jobbját áldásra emeli, baljában…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_14.jpg
Szilágyi Erzsébet gyűrűspecsétje, 1458

Horogszegi Szilágyi Erzsébet – Hunyadi Mátyás édesanyja – nyolcszögletű pecsétje, amely a Szilágyi család címerét ábrázolja. A kerektalpú pajzsban koronából kiemelkedő, (heraldikailag) jobbra ágaskodó kecske…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_50.jpg
Gölnicbánya város pecsétje, 1497

Gölnicbánya város kör alakú pecsétje a város címerét ábrázolja hegyes talpú címerpajzson. A pajzs alsó részén egyenesen felállított bányászkalapács, felette kettőskereszt látható, amely az Árpád-korban megszerzett…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_49.jpg
Tata város pecsétje, 1490

Tata város kör alakú pecsétje a város címerét ábrázolja hegyes talpú címerpajzson. A pajzs hasított és elöl vágott. A vágott mező felső részében három (Anjou-)liliom, az alsó része hétszer vágott. A baloldali hasított…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_47.jpg
Bártfa város pecsétje, 1450

Bártfa város kör alakú pecsétmezőjében egy rövid nyelű bárd, amelynek szára átvágja a köriratot.

Körirata: „+ SIGEL • BARTFELD”

Leltári szám: Kumorovitz-pecsétmásolatgyűjtemény, 64.590.
Eredetije: MNL OL DL…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_46.jpg
Kassa város pecsétje, 1450

Kassa város kör alakú pecsétmezőjében háromosztatú keretben hétszer vágott háromszögű címerpajzs, a pajzsfőben három liliommal.

Körirata: „+ SIGILLVM • CIVITATIS • CASSOVIE”

Leltári szám:…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_45.jpg
Nagyszombat város nagyobb pecsétje, 14. század

Nagyszombat város kör alakú pecsétje, amely a város 14. századi pecsétnyomója alapján készült. A pecséten három koncentrikus körben feliratok találhatók. A külső kör felirata után hat, sugárirányban…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_44.jpg
Sopron város pecsétje, 1381

Sopron város háromszög alakú címerpajzsot mintázó pecsétjének mezejében két vonal és a köriratot magába foglaló gyöngysor alkot egy kerek középrészt. A kerek középmezőben egy három toronnyal ellátott pártázatos várfal…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_43.jpg
Visegrád város pecsétje, 1381

Visegrád város kör alakú pecsétmezőjét gyöngysor határolja, belőle plasztikusan emelkedik ki egy csapórácsos, kapuval ellátott városfal, a kapuban álló Anjou-liliommal. A falon belül sziklás hegyen palota áll két…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_40.jpg
Nagyrévi András, a pesti Szűz Mária-plébániaegyház plébánosának pecsétje, 1482

A mandorla alakú pecsét a plébánia védőszentjét, a díszes trónuson ülő, koronás Szűz Máriát ábrázolja, aki ölében a gyermek Jézust tartja. Mindkettejük fejét glória…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_39.jpg
Erzsébet, az óbudai Szűz Mária klarissza apácakolostor apátnőjének pecsétje, 1439

A mandorla alakú pecsétmezőben a kolostor védőszentje látható, a tabernákulumszerűen zárt, baldachinos trónusépítményben ülő Szűz Mária, térdén a gyermek Jézussal.…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_38.jpg
Szántai Lukács (ó)budai prépost (1388–1406), királynői titkoskancellár (1390–1392) pecsétje, 1390

Az ovális alakú pecsétben a káptalan védőszentje, Szent Péter csúcsos baldachinnal fedett fülkében ül, (heraldikai) jobbjában kulcsot, baljában…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_37.jpg
László, a budai Szent Mária Magdolna-egyház plébánosának pecsétje, 1375

A mandorla alakú, elszórt csillagokkal díszített pecsétmezőben a plébánia védőszentjének, Mária Magdolnának konzolon (heraldikai) balra fordulva álló alakja, fejét dicsfény…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_36.jpg
A nyulakszigeti (margitszigeti) Boldogasszony-apácakonvent pecsétje, 1282

A mandorla alakú pecsét a kolostor védőszentjét, Szűz Máriát ábrázolja. A pecsét középen egy idealizált templommal kettéosztott, felül a trónuson ülő, glóriával övezett Szűz…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_35.jpg
Henc fia János budavári rektor, mosoni ispán, óvári várnagy (1317–1335/1336) pecsétje, 1328

A kör alakú pecséten a háromszögpajzs indadíszes ékpólyával három részre osztott, amelyekben egy-egy sün alakja látható. A pajzs körül, kétoldalt és…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_34.jpg
Pest város nagypecsétje, 1481

Pest város kör alakú nagyobb pecsétje, amely a budainak leegyszerűsített formáját követi, annyiban különbözik tőle, hogy a városfalat háromtorony helyett egy toronnyal ábrázolták. Középen helyezkedik el a magas…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_33.jpg
Óbuda város nagypecsétje, 1370‒1382

Óbuda város kör alakú pecsétjét a város fennmaradt ezüst pecsétnyomójával készítették el. A pecséten középen, az egykori városfal és magas városkapu mögött palota képe látható. A városfal oromzatos, a…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_30.jpg
Az esztergomi káptalan nagypecsétje, 1338

A kör alakú pecséten a képmezőt két részre választó hullámvonal fölött árkádsorral áttört, három részes baldachin lebeg, alatta a koronázási jelentet ábrázoló két álló alak látható. A (heraldikailag) balra…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_29.jpg
A pozsonyi káptalan pecsétje, 1254

A kör alakú pecséten kéttornyos templomépület látható. A templom ablakokkal áttört, henger formájú tornyait lapos sisakok fedik. A köztük húzódó, kvádertagolású pártázatos falat középen félkörívvel záródó…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_28.jpg
A fehérvári káptalan pecsétje, 1249

A kör alakú pecséten az angyali üdvözlet jelenete. A pecsétmező (heraldikai) jobb oldalán a trónus előtt álló Mária, bal oldalán Gábriel arkangyal látható. Mindkettőjük fejét dicsfény övezi. Gábriel jobb kezében…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_27.jpg
Tomori Pál kalocsai érsek (1523–1526) gyűrűspecsétje, 1523

Az ovális gyűrűspecsétje pecsétmezejében tárcsapajzsban leveles koronából (heraldikailag) balra ágaskodó szarvas, a pajzs felett püspöki infula, amelynek két oldalán az érsek P T…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_26.jpg
Nagylucsei Orbán egri püspök (1486–1491), királyi kincstartó (1478–1490), a nádori bíróság helytartójának (1487‒1491) pecsétje, 1487

A köralakú pecsét pecsétmezejében Nagylucsei Orbán címere: a jobbharánt osztott kerek talpú pajzs felső osztásában…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_25.jpg
Kanizsai János esztergomi érsek (1387–1418) gyűrűspecsétje, 1408

A hatszögletű mezőben a Kanizsai család címere, a szárnyas sasláb.

Körirata: „+ IOH(AN)NIS • ARCHIIEPI(SCOPI) • STRIGONI(ENSIS)”

Kanizsai János egri püspöki székét (1384‒1387)…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_24.jpg
Apáti „Keszei” Miklós kalocsai érsek, királyi kancellár, esztergomi érsek (1358–1366) nagypecsétje, 1358

A mandorla alakú pecsét pecsétképének kerete gazdag tagolású, háromszintes építmény. A felső szinten kettős vonalakkal húzott rutahálós háttér…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_21.jpg
Kinizsi Pál temesi ispán (1484–1494), alsómagyarországi főkapitány (1479–1494) pecsétje, 1492

A gyöngysorral keretelt kör alakú pecsét alsó része a Kinizsi címerét ábrázolja, tárcsapajzsban kivont kardot markoló, páncélt viselő kart, a kard fölött…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_20.jpg
Giskra János sárosi ispán, kassai, szepesi és körmöci kapitány pecsétje, 1442

A kör alakú pecséten kerektalpú pajzsban két keresztbe tett szarvasagancs található.

Körirata: „+ S(IGILLVM) • IOHANNIS • [GYSKRA DE BRANDIS]”

Giskra János (Johann…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_19.jpg
Nekcsei Demeter királyi tárnokmester (1316–1338) pecsétje, 1333

A kör alakú pecsét pecsétmezejében háromszögű pajzsban két pólya található. A pajzs fölött (heraldikai) jobbjában kardot tartó vitéz félalakja látható, jobb oldalán A betű…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_18.jpg
Garai László nádor (1447–1458) nagypecsétje, 1450

A kör alakú pecsét a Garai család címerét ábrázolja. A sugaraktól övezett kerektalpú pajzsban jobbra forduló, ötször tekeredő kígyó látható. A pajzs fölött kiterjesztett szárnyú…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_17.jpg
László oppelni herceg, nádor (1367–1372) nagy lovaspecsétje, 1369

A kör alakú pecséten vonalakkal elválasztott kettős keretelésében a keretet áttörő, a (heraldikai) baloldal felé vágtató páncéloslovas alakja látható, korának lovagi díszében,…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_16.jpg
Kont Miklós nádor (1356–1367) nagypecsétje, 1359

A kör alakú pecséten a pontdíszítésű rutapajzsos mustrás pecsétmezőben (heraldikailag) jobbra döntött, hegyes végű háromszögpajzsban két pólya. A döntött pajzs bal felső sarkára helyezett szembenéző…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_13.jpg
Hunyadi János kormányzó (1446–1452) pecsétje, 1447

Hunyadi János kormányzó (valamint besztercei gróf, országos főkapitány 1453‒1456) kör alakú pecsétje, amely a Hunyadi család címerét ábrázolja. A hegyes sarkú háromszögpajzsban (heraldikailag)…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_12.jpg
I. (Hunyadi) Mátyás magyar (1458–1490) és cseh (1469–1490) király osztrák hercegi pecsétje, 1487

A kör alakú pecsét pecsétmezejében a négyelt reneszánsz (felül füles, alul kerektalpú) pajzs első mezője hétszer vágott (a magyar vágások), második…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_3.jpg
II. András király (1205‒1235) aranybullája, 1221

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak látható. Az uralkodó hosszú ruhát és palástot visel, amely (heraldikai) jobb karját takarja. Fején nyitott, liliomos korona, lábát íves…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_2.jpg
II. András király (1205‒1235) aranybullája, 1221

A köralakú kettős aranypecsét előlapján trónon ülő királyalak látható. Az uralkodó hosszú ruhát és palástot visel, amely (heraldikai) jobb karját takarja. Fején nyitott, liliomos korona, lábát íves…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_1.jpg
(Könyves) Kálmán király (1095–1116) nagypecsétje

A köralakú pecséten támla nélküli, pad alakú trónuson ülő királyalak tunikát és a (heraldikai) bal vállon átvetett, a jobb vállán kapoccsal megerősített köpenyt visel, lábát alacsony zsámolyon…

Középkori Diplomatikai Oklevél-, Oklevélfénykép- és Pecsétmásolati Gyűjtemény_15.jpg
Druget Vilmos nádor (1333–1342) nagypecsétje, 1337

A kör alakú pecséten a csúcsos, kettős ívelésű körvonallal képzett és rózsával és csillaggal kitöltött rutapajzsok mustrájával díszített mezőben (heraldikailag) jobbra dőlő, hegyes végű…
Kimeneti formátumok

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2